இலங்கையில் முஸ்லிம் அமைப்புக்களும் அவற்றின் தாக்கமும்இலங்கையில் பொதுவாக முஸ்லிம் அமைப்புக்களின் தாக்கம் இலங்கை அரசு அல்லது அரசியல் கட்சிகளுக்கு சவாலாக அமைந்துவிடாது காரணம் அமைப்புக்களின் ஒற்றுமை மற்றும் தீர்மானம் எடுக்கும் சக்தியின் வலு குவைாகவே இருக்கிறது இது குறித்த உரையின் வீடியோ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.


இலங்கையில் முஸ்லிம் அமைப்புக்களும் அவற்றின் தாக்கமும் இலங்கையில் முஸ்லிம் அமைப்புக்களும் அவற்றின் தாக்கமும் Reviewed by NEWS on December 22, 2016 Rating: 5