காடக்கோழி பிறைக்கு பெயர்போன நிந்தவூர் ஹொட் பூட் றெஸ்டுரண்ட் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

காடக்கோழி பிறைக்கு பெயர்போன நிந்தவூர் ஹொட் பூட் றெஸ்டுரண்ட்

Share Thisகாடைக்கோழி பிறை மற்றும் பி.பி.கியு என்றால் உடன் ஞாபகம் வருவது நிந்தவூர் ஹொட் பூட் றெஸ்டுரண்ட், சிக்கன் பிஸ் இறால் போன்ற பிறைகளும் கிடைப்பதோடு, இருந்து உண்ணக்கூடிய கூடாரங்கள் அரேபிய நாட்டில் இருப்பது போல அமையப்பெற்றுள்ளது இன்னுமொரு சிறப்பம்சம்.

அரேபிய இந்திய நாட்டு உண்வு வகைகளுடன், இலங்கை உண்வு வகைகளும் கிடைக்கிறது, மந்தி, கப்சா, றொட்டி என்பனவும் கிடைக்கிறது.


காடைக் கோழி பிறை

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE