இறக்காமம் மாயக்கல்லி மலை தொடர்பான கிழக்கு மாகாண சபையின் தீர்மானம்