அமைச்சரவை மாற்றம் நாளை (22.05.2017)அமைச்சரவை மாற்றம் நாளை நடைபெறவுள்ளதாக அறியக்கிடைக்கிறது. 
முக்கிய பல அமைச்சர்களின் பலரின் பதவிகள் கைமாறவுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது.