கானா நாட்டில் கடும் வறுமைக்கும் மத்தியில் வாழும் முஸ்லீம் மாணவர்கள்

Aboosali Mohemed Sulfikar
 
கானா நாட்டில் கடும் வறுமைக்கும் மத்தியில் பாடசாலையில் படிக்கும் முஸ்லீம் மாணவர்கள் தொழுகை நேரத்தில் தொழுகையில் ஈடுபடும் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள.