உலகில் முதலாவது பல்கலைக் கழகத்தை உருவாக்கியவர்கள் முஸ்லிம்கள்உலகின் முதலாவது பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர்கள் முஸ்லிம்கள், இந்த பலக்லையை உருவுாக்கியவர் ஒரு முஸ்லிம் பெண், இது கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

The Al Quaraouiyine mosque-religious school / college was founded by Fatima al-Fihri in 859 with an associated school, or madrasa, which subsequently became one of the leading spiritual and educational centers of the historic Muslim world. It was incorporated into Morocco's modern state university system in 1963