சற்றுமுன்னர் மாவனெல்ல கிரிங்கதெனிய பிரதேச முஸ்லிம் வர்த்தகரின் கடை தீப்பிடிப்பு


சற்றுமுன்னர் மாவனெல்ல கிரிங்கதெனிய பகுதியில் முஸ்லிம் வர்த்தகரின் கடை ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது!