6வது வெற்றியாண்டில் சிலோன் முஸ்லிம்சிலோன் முஸ்லிம் ஊடக வலயமைப்பு தனது ஐந்தாவது ஆண்டினை பூர்த்தி செய்யும் இத்தருவாயில் எமக்கு பக்கபலமாக இருநு்த அனைத்து வாசகர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.