சிலோன் முஸ்லிம் ஆசிரியர் றமீசுக்கு பாராட்டும் கௌரவமும்!


அட்டாளைச்சேனை நியு ஸ்டார் விளையாட்டுக் கழகத்தினலால் சிலோன் முஸ்லிம் ஆசிரியர் பீட ஆசிரியர் எம்.ஏ றமீஸ் பாராட்டிக் கௌரவிக்கப்பட்டார்.