පසුගියදා මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ කලහකාරී සිද්ධීන් පිළිබද සොයාබැලීම - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

පසුගියදා මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ කලහකාරී සිද්ධීන් පිළිබද සොයාබැලීම

Share This
ඡායාරූප විස්තරය
 පසුගියදා මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ කලහකාරී සිද්ධීන් පිළිබද සොයාබැලීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  (10) දින එම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත විය.
එහිදී එහි ඡායාරූප අවස්ථා පහත දැක්වේ.
දිගන විනාශයට පත්වූ වෙළෙද සැල් නිරීක්ෂණ කරන අයුරු.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE