Apr 1, 2018

சிலோன் முஸ்லிம் ஊடகவியலாளரான இம்தியாஸின் தந்தை காலமானார்!சிலோன் முஸ்லிம் ஊடகவியலாளரான ரி.எம்.இம்தியாஸின் தந்தையான இ.தஸ்மீன் இன்று சுகயீனம் காரணமாக வபாத்தானார்.

இன்னாலில்லாஹி வஇன்ன இலைஹி ராஜிஊன்
Previous Post :Go to tne previous Post
Next Post:Go to tne Next Post