இந்த நாட்டை நாங்கள் ஆழ கேட்க வில்லை .. இந்த நாட்டில் வாழ கேட்கிறோம் - ஹாறுன் செவ்விஇது மாட்டு பிரச்சினை அல்ல
நம் நாட்டு பிரச்சினை..

இவர் மறவன்புலவு அல்ல மனித இனத்தின் பிளவு .. 

இந்த நாட்டை நாங்கள் ஆழ கேட்க வில்லை ..
இந்த நாட்டில் வாழ கேட்கிறோம்...
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...