இது மாட்டு பிரச்சினை அல்ல
நம் நாட்டு பிரச்சினை..

இவர் மறவன்புலவு அல்ல மனித இனத்தின் பிளவு .. 

இந்த நாட்டை நாங்கள் ஆழ கேட்க வில்லை ..
இந்த நாட்டில் வாழ கேட்கிறோம்...

Share The News

Post A Comment: