ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසාන් උපවාස

ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසාන් උපවාස සමය අවසන් කරමින් පවත්වනු ලබන ඉෆ්තාර් උත්සවය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විජේරාම නිල නිවසේදී පැවැත්විණි.இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...