ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසාන් උපවාස සමය අවසන් කරමින් පවත්වනු ලබන ඉෆ්තාර් උත්සවය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විජේරාම නිල නිවසේදී පැවැත්විණි.Share The News

Post A Comment: