උකුවෙල -
ප්‍රියන්ත පොල්වත්ත


උකුවෙල කිතුල්ගහකොටුව පාලමේ කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ලක් ගැලවී යෑම නිසා පාලම මතින් ගමන් කරන පාසල්


ළමයින් හා ගම්මාන කිහියක පළාත්වාසීන්ට අවදානම් සහිත තත්ත්වයක් ඇති හෙයින් වහා පිළිසකර කර දෙනමෙන් ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටිති.


මෙම පාලම මතින් ගමන් කරන පිරිස පවසන්නේ එම පාලම 70 දසකයේදී මහවැලි අධිකාරිය මඟින් නිම කරන ලද පාලමක් බවයි. දැනට වසර 50කට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇතත් මෙතෙක් කිසිම ප්‍රතිසංස්කරණයකට යොමු නොවීම නිසා දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති බවත්ය. යකඩ බට හා තහඩු දැඩි ලෙස දිරාපත්ව ඇති හෙයින් අනතුරක් සිදු වුවහොත් සුදු ගඟේ ජල රකුසාට බිලිවන්නට ඉඩ ඇති බවත්ය.


මෙම පාලම මතින් වැහිගල, කිතුල්ගහකොටුව, අතිරහපිටිය, කුරිවෙල, දෙහිදෙණිය, රුසිගම හා කුරිවෙල ජනපදවලට ඉතාම පහසුවෙන් උකුවෙල සිට පයින් ගමන් කළ හැකි කෙටි පාරකි. උකුවෙල වත්තේගම පාරට මායිම්ව හා උකුවෙල ඇල්කඩුව පාරට මායිම්ව මෙම පාලම පිහිටා ඇති බවත් පාසල් ළමයින් විශාල ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන බවත් වීථි ලාම්පු හෝ නැති බවයි.

Share The News

Post A Comment: