අක්මාපත්තුවේ ඩීසීසී සමාගමේ සභාපති ලෙස තවාම් මහතා පත්කර ඇතඅක්කරෙයිපත්තුව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ප්රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව එහි ඉදිරි කටයුතු සඳහා නව සම සභාපතිවරයෙකු පත් කර ඇත. උදා. නැගෙනහිර පළාත් සභා මන්ත්රී අල්. ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන විසින් අගමැතිගේ ඉල්ලීම පරිදි තවාම් පත් කරන ලදී. ගරු ඩබ්ලිව්. ෆයිසාල් කැසිම් - නියෝජ්ය අමාත්ය සහ එම්.එස්.උතුමලේබි එන්.සී.සී. පක්ෂයේ එම්.සි. උතුමලේ සහ නගරාධිපති අක්කරෙයිපත්තුව මහ නගර සභාව යන අය සහභාගීවීමට එරෙහිව. ගරු තවරා මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වශයෙන්. නියෝජ්ය අමාත්ය ෆයිසාල් කැසිම්. මුස්ලිම් කොන්ග්රස් පක්ෂ ආධාරකරුවන් විසින් මෙම පත්වීම සමරනු ලබයි. තවාම්
අක්මාපත්තුවේ ඩීසීසී සමාගමේ සභාපති ලෙස තවාම් මහතා පත්කර ඇත අක්මාපත්තුවේ ඩීසීසී සමාගමේ සභාපති ලෙස තවාම් මහතා පත්කර ඇත Reviewed by NEWS on August 15, 2018 Rating: 5