ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කෙරෙහි විශ්වාසය පළ කිරීමේ යෝජනා‍ව සම්මත වේ

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කෙරෙහි විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමේ යෝජනාවක් ඡන්ද වීමසීමක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 117 ක් ද, විරුද්ධව ඡන්ද 0 ක් ද ප්‍රකාශ විය.

අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 වශයෙන් සඳහන් වන එම යෝජනාව ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ගරු මංගල සමරවීර මහතා විසින් ස්ථිර කරන ලදී. එය පහත පරිදි වේ:

“පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හට අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් ක්‍රියාකිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය උපරිම වශයෙන් ඇති බවට මෙම සභාව යෝජනා සම්මත කරයි”
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...