ගැබිණි ගුරුවරියන් සදහා නිර්දේශ ඇඳුමට විරුද්ධ වන විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කරන්න…

ගැබිණි ගුරුවරියන්ට නිර්දේශ කල ඇඳුමට විරුද්ධ වන විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා දැනුම් දෙයි.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ 1988 යන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට එම පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙසටත් අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදෙයි.
පාසල් ගුරුවරියන්ට ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් සම්බන්ධයෙන් සියලු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් , පළාත් සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් මෙන්ම සියලු විදුහල්පතිවරුන් චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුවත් කර ඇත.
එසේ තිබියදී ගර්භනී ගුරුවරියන්ට නිර්දේශිත ඇඳුම ඇඳ පාසලට පැමිණීම ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් විසින් තහනම් කර බවත් , එය කණගාටුදායක තත්වයක් මෙන්ම ගර්භණී ගුරුවරියන් අපහසුතාවයට පත්වන කරුණක් බවත් අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි
ගැබිණි ගුරුවරියන් සදහා නිර්දේශ ඇඳුමට විරුද්ධ වන විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කරන්න… ගැබිණි ගුරුවරියන් සදහා නිර්දේශ ඇඳුමට විරුද්ධ වන විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කරන්න… Reviewed by Ceylon Muslim on January 28, 2019 Rating: 5