கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ்

கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ் சற்றுமுன் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஹிஸ்புல்லாஹ் Reviewed by Ceylon Muslim on January 04, 2019 Rating: 5