புத்தளம், அருவக்காடு கழிவு முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டத்துக்கு 7000 மில்லியன் ரூபா. வரவு செலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு

விபரம் :

Share The News

Post A Comment: