பயங்கரவாதிகளினால் பள்ளிவாசல்கள் தாக்கப்படலாம் - அவதானமாய் இருக்க பொலிஸ் எச்சரிக்கை

பயங்கரவாதிகளினால் பள்ளிவாசல்கள் தாக்கப்படலாம் - அவதானமாய் இருக்க பொலிஸ் எச்சரிக்கை
பயங்கரவாதிகளினால் பள்ளிவாசல்கள் தாக்கப்படலாம் - அவதானமாய் இருக்க பொலிஸ் எச்சரிக்கை  பயங்கரவாதிகளினால் பள்ளிவாசல்கள் தாக்கப்படலாம் - அவதானமாய் இருக்க பொலிஸ் எச்சரிக்கை Reviewed by Ceylon Muslim on April 25, 2019 Rating: 5