நாளைமுதல் தனிநபர் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி ஜும்மா / ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அனுமதியில்லை


தனிநபர் வழிபாட்டுக்காக நாளை முதல் PHI அனுமதியுடன் பள்ளிவாய்ல்கள் திறக்கப்படும்..நாளைமுதல் தனிநபர் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி ஜும்மா / ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அனுமதியில்லை ..
நாளைமுதல் தனிநபர் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி ஜும்மா / ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அனுமதியில்லை நாளைமுதல் தனிநபர் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி ஜும்மா / ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அனுமதியில்லை Reviewed by ADMIN on June 11, 2020 Rating: 5