மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு இருவர் நியமனம்


மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு ரணில் ஜயமஹா மற்றும் சமந்த குமாரசிங்க ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு இருவர் நியமனம் மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு இருவர் நியமனம் Reviewed by ADMIN on June 25, 2020 Rating: 5