புத்தளத்தில் இருந்து அலி சப்ரி, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவுபுத்தளம் தரசு சின்னம் 1 இலக்க வேட்பாளர் அலி சப்ரி றஹீம் வெற்றி பெற்றுள்ளார்
புத்தளத்தில் இருந்து அலி சப்ரி, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு புத்தளத்தில் இருந்து அலி சப்ரி, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு Reviewed by ADMIN on August 06, 2020 Rating: 5