ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் அசாத்சாலியின் பெயர்?


ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியல் விபரம் இதோ .

1.ரஞ்ஞித் மத்தும பண்டார

2.ஹரீன் பெர்ணாண்டோ

3.எரான் விக்ரமரத்ன

4.திஸ்ஸ அத்தநாயக

5.மயந்த திஸாநாயக

6.இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்

7.தயானி கமகே
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் அசாத்சாலியின் பெயர்? ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் அசாத்சாலியின் பெயர்? Reviewed by ADMIN on August 07, 2020 Rating: 5