பணவீக்கம் மேலும் அதிகரிப்பு


தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் ஜூன் மாதத்தில் 58.9 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 


அறிக்கை ஒன்றை வௌியிட்டு மத்திய வங்கி இதனை தெரிவித்துள்ளது. 


குறித்த அறிக்கை பின்வருமாறு... 


தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (தேநுவிசு, 2013=100)1 ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2022 மேயின் 45.3 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 58.9 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. 


ஆண்டிற்கு ஆண்டு அடிப்படையிலான பணவீக்கத்தின் இத்தகைய அதிகரிப்பானது உணவு மற்றும் உணவல்லா ஆகிய இரு வகைகளினதும் மாதாந்த அதிகரிப்பினால் தூண்டப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய, உணவுப் பணவீக்கம், (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 மேயின் 58.0 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 75.8 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த அதேவேளை, உணவல்லாப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 மேயின் 34.2 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 43.6 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. 


தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் மாதாந்த மாற்றம், 2022 யூனில் 10.91 சதவீதத்தினைப் பதிவுசெய்தது. இதற்கு, முறையே 7.25 சதவீதத்தினையும் 3.66 சதவீதத்தினையும் கொண்ட உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டிலுமுள்ள பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட விலை அதிகரிப்புக்கள் காரணமாக அமைந்தன. அதற்கமைய, உணவு வகையினுள் மாதகாலப்பகுதியில் அரிசி, காய்கறிகள், உடன் மீன், சீனி, பால்மா, மற்றும் கருவாடு என்பவற்றின் விலைகளில் அதிகரிப்புக்கள் பதிவாகின. மேலும், உணவல்லா வகையினுள் மாதகாலப்பகுதியில் போக்குவரத்து (பெற்றோல், டீசல் மற்றும் பேருந்துக் கட்டணம்), தளபாடங்கள், வீட்டலகுச் சாதனங்கள், வழமையான வீட்டுப் பேணல் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை மற்றும் சுற்றுலாவிடுதி போன்ற துணை வகைகளில் அதிகரிப்புக்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. 


அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி பணவீக்கம் 2022 மேயின் 16.3 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 20.8 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. 


பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பணவீக்கத்தினைப் பிரதிபலிக்கின்ற மையப் பணவீக்கம், (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 மேயின் 37.7 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 49.3 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி மையப் பணவீக்கம், 2022 மேயின் 13.0 சதவீதத்திலிருந்து 2022 யூனில் 16.8 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.