இன்று நள்ளிரவு முதல் லீட்றோ கேஸ் விலை குறைப்பு.


இன்று நள்ளிரவு முதல் 12.5KG

லீட்றோ கேஸ் விலை Rs.113 ரூபாவினாலும்

5KG கேஸ் RS.45 ரூபாவினாலும்

2.3KG கேஸ் RS.21 ரூபாவினாலும்

குறைக்கப்பட்டுள்ளது.