🔵மே மாதம் முதன்மை பணவீக்கம் 25.2 சதவீதமாக வீழ்ச்சி


கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் அடிப்படையில், மே மாதம் முதன்மை பணவீக்கம் 25.2 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.


தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களத் தகவல்களின்படி, ஏப்ரல் மாதம், முதன்மை பணவீக்கம் 35.3 சதவீதமாக காணப்பட்டது.


அதேநேரம், ஏப்ரல் மாதம் 30.6 சதவீதமாக இருந்த உணவுப் பணவீக்கம், மே மாதத்தில், 21.5 சதவீதமாகவும் 37.6 சதவீதமாக இருந்த உணவல்லா பணவீக்கம், 27 சதவீதமாகவும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.


கடந்த ஏப்ரலில் 32.3 சதவீதமாக காணப்பட்ட போக்குவரத்துக்கான பணவீக்கமானது மே மாதத்தில் 15.5 சதவீதமாக குறைவடைந்துள்ளது.


மதுபானம் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களுக்கான பணவீக்கம் ஏப்ரலில், 36.3 சதவீதத்திலிருந்து, மே மாதத்தில் 30.6 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. பொழுதுபோக்கு மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய பணவீக்கமானது, ஏப்ரல் மாதம் 47.2 சதவீதத்திலிருந்து, மே மாதம் 39.9 சதவீதமாக வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.


அதேநேரம், விருந்தகங்கள் மற்றும் உணவகங்களுடன் தொடர்புடைய பணவீக்கம், 46.9 சதவீதத்திலிருந்து, 33.2 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதென தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது..