🔴பிறை தென்படவில்லை


உப பிறைக் குழுக்களின் அறிக்கையின்

படி, 2023 மே மாதம் 20 ஆம் திகதி சனிக்

கிழமை மாலை ஞாயிற்றுக் கிழமை

இரவு ஹிஜ்ரி 1444 துல் கஃதஹ்

மாதத்தின் தலைப்பிறை

தென்படவில்லை.


அவ்வகையில், ஹிஜ்ரி 1444 ஷவ்வால்

மாதம் 30 நாட்களாக நிறைவடைவதுடன்

2023 மே 22 ஆம் திகதி ஹிஜ்ரி 1444 துல்

கஃதஹ் மாதத்தின் 01 ஆம் பிறை என

கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல், அகில

இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்

பிறைக் குழு மற்றும் முஸ்லிம் சமய

பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்

(DMRCA) ஆகியன ஏகமனதாக

அறிவிக்கின்றன.