தலைப்புச் செய்தி

Post Top Ad

Your Ad Spot

Feb 5, 2018

பம்பலப்பிடிய பிலால் ஹோட்டல் பிரியாணிக்கு பெயர் போன இடம்
Bilal Hotel is a little kade on Bamba's Galle Road that serves kottu, fried rice, biriyani and the likes. The prices are low and the kottu is super cheesey. It's also one of the handful of (Muslim) food joints open on Eid holidays - even its neighbor Hotel de Majestic was closed on festival day.

புரியாணி என்றாலே கொழும்பில் ஞாபகத்திற்கு வருவது பிலால் ஹோட்டல்தான், காலி வீதியில் அமைந்திருக்கும் பிலால் ஹோட்டல.
ADDRESS
23, Galle Road, Colombo 4

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages