திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு!


திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு. குறித்த கடையின் படங்கள் கீழே.....தக்வா முஸ்லிம்
திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு! திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு! Reviewed by NEWS on March 25, 2018 Rating: 5