இலங்கையின் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் வறுமை நிலவும் பகுதிகளை நுண்கடன் நிறுவனங்கள் இலக்குவைப்பதை நான் அறிந்துள்ளேன் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.