கிழக்கு மாகாண கல்விப் பணிப்பாளராக நிசாம்!


கிழக்கு மாகாண கல்விப் பணிப்பாளராக  எம்.டி.எம்.நிசாம்
கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி MLAM ஹிஸ்புழ்ழாஹ் அவர்களால்  சற்று முன் நியமனம் .
.
கிழக்கு மாகாண கல்விப் பணிப்பாளராக நிசாம்! கிழக்கு மாகாண கல்விப் பணிப்பாளராக நிசாம்! Reviewed by Ceylon Muslim on January 31, 2019 Rating: 5