பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் முழு விபரம்!


நடைபெற்று முடிந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
அதன் அடிப்படையில் தேர்தலில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு மாவட்ட ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு,
01. யாழ் மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி

அங்கஜன் ராமநாதன் - 36,365 வாக்குகள்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சிவஞானம் ஶ்ரீதரன் - 35,884 வாக்குகள்

எம்.ஏ சுமந்திரன் - 27,834 வாக்குகள்

தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் - 23,840 வாக்குகள்
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

டக்லஸ் தேவனந்தா - 32,146 வாக்குகள்
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்

கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் - 31,658 வாக்குகள்
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி

சி.வி விக்னேஸ்வரன் - 21,554 வாக்குகள்
02. வன்னி மாவட்டம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரிஷாட் பதியுதீன் - 28,203 வாக்குகள்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் - 25,668 வாக்குகள்

செல்வம் அடைகலநாதன் - 18,563 வாக்குகள்

யோகராஜலிங்கம் - 15,190 வாக்குகள்
ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி

காதர் மஸ்தான் - 13,454 வாக்குகள்
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

குலசிங்கம் திலீபன் - 3,203 வாக்குகள்
03. திருகோணமலை மாவட்டம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எஸ்.எம் தௌபீக் - 43, 759

இம்ரான் மஹ்ரூப் - 39,029
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

கபில நுவன் அத்துகோரல - 30, 056
இலங்கை தமிழரசு கட்சி

ஆர்.சம்பந்தன் - 21, 422
04. மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்

சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் - 54,198
இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சாணக்யா ராஹுல் - 33,332

கோவிந்தன் கருணாகரன் - 26, 382

ஶ்ரீங்கா பொதுஜன பெரமுன

சதாசிவம் வியாழேந்திரன் - 22,218
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் - 17,599
05. திகாமடுல்ல மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விமலவீர திஸாநாயக்க - 63,594

டீ.சி வீரசிங்க - 56,00

திலக் ராஜபக்ஷ 54,203
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எம்.எச்.எம் ஹரீஸ் - 36,850

பைஸல் காசிம் -29,423

தேசிய காங்கிரஸ்

ஏ.எச்.எம் அதாவுல்ல - 35,697
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்

மொஹமட் முஸரப் -18,389
06. கண்டி மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

திலும் அமுனுகம - 171,758

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே - 161,471

லொஹன் ரத்வத்த - 140,917

அநுராத ஜயரத்ன - 140,798

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - 110,832

வசந்த யாபா பண்டார - 108,940

குணதிலக ராஜபக்ஷ - 49,317

உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட - 39,904
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரவூப் ஹக்கீம் - 83,398

அப்துல் ஹலீம் - 71,063

எம். வேலுகுமார் - 57,445

லக்ஷமன் கிரியெல்ல - 52,311
07. நுவரெலியா மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ஜீவன் தொண்டமான் - 109,155 வாக்குகள்

சீ.பீ ரத்நாயக்க - 70,871 வாக்குகள்

எஸ்.பீ திஸாநாயக்க - 66,045 வாக்குகள்

மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் - 57,902 வாக்குகள்

நிமல் பியதிஸ்ஸ - 51,225 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

பழனி திகாம்பரம் - 83,392 வாக்குகள்

வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் - 72,167 வாக்குகள்

மயில்வாகனம் உதயகுமார் - 68,119 வாக்குகள்
08. பதுளை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நிமல் சிறிபால த சில்வா - 1,41,901

சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய - 71,766

தேனுக விதானகமகே - 68,338

சாமர சம்பத் தஸநாயக்க - 66,393

டிலான் பெரேரா - 53,081

ஜானக திஸ்ஸகுட்டியாராச்சி - 50,151
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

வடிவேல் சுரேஸ் - 49,762

அரவிந்தகுமார் - 45,491

சமிந்த விஜேசிறி - 36,291
09. காலி மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ரமேஷ் பத்திரன - 205,814 வாக்குகள்

சம்பத் அத்துகோரல - 128,331 வாக்குகள்

மொஹன் சில்வா - 111,626 வாக்குகள்

சந்திம் வீரக்கொடி - 84,984 வாக்குகள்

இசுறு தொடங்கொட - 71,266வாக்குகள்

ஷான் விஜயலால் த சில்வா - 67,793 வாக்குகள்

கீதா குமாரசிங்க - 63,357வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கயந்த கருணாதிலக - 50,097 வாக்குகள்

மனூஷ நாணயக்கார - 47,399 வாக்குகள்
10. மாத்தறை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நிபுன ரணவக்க - 131,010 வாக்குகள்

கருணாதாஸ கொடிதுவக்கு - 114,319 வாக்குகள்

டலஸ் அழகப்பெரும - 103,534 வாக்குகள்

காஞ்சன விஜசேகர - 96,033 வாக்குகள்

மஹிந்த யாப்ப அபேவர்தன - 80,595 வாக்குகள்

வீரசுமன வீரசிங்க - 77,968 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

புத்திக பத்திரன - 44,839 வாக்குகள்
11. ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நாமல் ராஜபக்ஷ - 166,660

டி.வி ஷானக்க - 128,805

மஹிந்த அமரவீர - 123,730

சமல் ராஜபக்ஷ - 85,330

உபுல் கலப்பத்தி - 63,369

அஜித் ராஜபக்ஷ - 47,375
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

திலிப் வெதாராச்சி - 25,376
12. பொலன்னறுவ மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

மைத்திரிபால சிறிசேன - 111,137 வாக்குகள்

ரொஷான் ரணசிங்க - 90,615 வாக்குகள்

சிறிபால கம்லத் - 67,917 வாக்குகள்

அமரகீர்த்தி அதுகோரல - 45,939 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கிங்ஸ் நெல்சன் - 22,392 வாக்குகள்
13. மொனராகல மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

சசீந்திர ராஜபக்ஷ - 104,729 வாக்குகள்

குமாரசிறி ரத்னாயக்க - 91,530 வாக்குகள்

விஜித பெருகொட - 68,984 வாக்குகள்

ஜகத் புஷ்பகுமார - 66,176 வாக்குகள்

கயாஷான் விஜேசிங்க - 45,384 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

தர்மசேன விஜேசிங்க - 20,662 வாக்குகள்
14. மாத்தளை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ஜனக பண்டார தென்னகோன் - 73,296 வாக்குகள்

நாலக பண்டார கோட்டோகொட - 71,404 வாக்குகள்

பிரமித பண்டார தென்னகோன் - 67,776 வாக்குகள்

ரோஹண திஸாநாயக்க - 50,368 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன - 27,587 வாக்குகள்
15. கேகாலை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

கனக ஹேரத் - 128,592 வாக்குகள்

ரஞ்சித் சியாபலாபிட்டிய - 103,300 வாக்குகள்

தாரக பாலசூரிய - 96,763 வாக்குகள்

ராஜிகா விக்ரமசிங்க - 68,802 வாக்குகள்

துஷ்மன்த மித்ரபால - 58,306 வாக்குகள்

சுதத் மஞ்சுல - 45,970 வாக்குகள்

உதயகாந்த குணதிலக - 46,628 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கபீர் ஹசீம் - 58,716 வாக்குகள்

சுஜித் சஞ்சய - 28,082 வாக்குகள்
16. கண்டி மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

திலும் அமுனுகம - 171,758

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே - 161,471

லொஹன் ரத்வத்த - 140,917

அநுராத ஜயரத்ன - 140,798

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - 110,832

வசந்த யாபா பண்டார - 108,940

குணதிலக ராஜபக்ஷ - 49,317

உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட - 39,904
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரவூப் ஹக்கீம் - 83,398

அப்துல் ஹலீம் - 71,063

எம். வேலுகுமார் - 57,445

லக்ஷமன் கிரியெல்ல - 52,311
17. களுத்துறை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விதுர விக்ரமநாயக்க - 147,958

ரோஹித அபேகுணவர்தன - 147,472

சஞ்சீவ எதிரிமான்ன - 105,973

பியல் நிஷாந்த - 103,904

ஜயந்த சமரவீர - 100,386

அனூப பஸ்குவல் - 97,777

லலித் எல்லாவல - 76,705

மஹந்த சமரசிங்க - 58,514
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ராஜித சேனாரத்ன - 77,476

குமார வெல்கம - 77,083
18. இரத்தினபுரி மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

பவித்ரா வன்னியாராச்சி - 200,977

பிரேமலால் ஜயசேகர - 104,237

ஜானக வக்கும்புர - 101,225

காமினி வலேபொட - 85,840

அகில எல்லாவல - 71,179

வாசுதேவ நாணயக்கார - 66,991

முதிதா பிரியாந்தி - 65,923

ஜோன் செனவிரத்ன - 58,514
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ஹேஷான் விஜய விதானகே - 60,426

வருண பிரியந்த லியனகே - 47,494

தலதா அதுகோரல - 45,105
19. அநுராதபுரம் மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

எஸ்.எம் சந்திரசேன - 139,368

சன்ன ஜயசுமன - 133,980

உத்திக பிரேமரத்ன - 133,550

செஹான் சேமசிங்க - 119,878

துமிந்த திஸாநாயக்க - 75,535

எச். நந்தசேன - 53,618

எஸ். குமாரசிறி - 49,030
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

இசாக் ரஹ்மான் - 49,290

ரோஹண பண்டார - 39,520
20. குருணாகலை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

மஹிந்த ராஜபக்ஷ - 527,364

ஜொன்ஸ்டன் பெரேரா - 199,203

குணபால ரத்னசேகர - 141,991

தயாசிறி ஜயசேகர - 112,452

அசங்க நவரத்ன - 82,779

சமன்பிரிய ஹேரத் - 66,814

டீ.பி.ஹேரத் - 61,954

அநுர பிரியதர்ஷன யாபா - 59,696

பியரத்ன ஹேரத் - 54,351

ஷாந்த பண்டார - 52,086

சுமித் உடுகும்புர - 51,134
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

நளின் பண்டார - 75,631

ஜே.சி அலவதுவல - 65,956

அசோக் அபேசிங்க - 54,512

துஷார இந்துனில் - 49,364
21. கொழும்பு மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

சரத் வீரசேகர - 328,092

விமல் வீரவங்ச - 267,084

உதய பிரபாத் கம்மன்பில - 136,331

விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ - 120,626

பந்துல குணவர்தன - 101,644

பிரதீப் சமன் குமார - 91,958

தினேஸ் சந்திர ரூபசிங்க குணவர்தன - 85,287

மதுர விதானகெ - 70,205

பிரேமனாத் சீ தொலவத்த - 69,055

காமினி குலவங்ச லொகுகே - 62,543

சுசில் பிரேமஜயந்த - 50,321

ஜகத் குமார - 47,693
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

சஜித் பிரேமதாஸ - 305,744

எஸ்.எம் மரிக்கார் - 96,916

முஜிபுர் ரஹ்மான் - 87,589

ஹர்ஷ த சில்வா - 82,845

பாட்டாலி சம்பிக்க ரணவக்க - 65,574

மனோ கணேஷன் - 62,091
22. கம்பஹா மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நாலக்க கொடஹேவா - 325,479

பிரசன்ன ரணதுங்க - 316,544

இந்திக்க அனுருத்த - 136,297

சிசிர ஜயகொடி - 113,130

நிமல் லன்சா - 108,945

பிரதீப் வித்தான - 97,494

சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோ - 89,329

பிரசன்ன ரணவீர - 83,203

ஹர்ஷனி குணவர்தன - 77,922

லசந்த அலகியவன்ன - 73,061

நலின் பெர்னாண்டோ - 69,800

மிலான் ஜயதிலக்க - 68,449

உபுல் மஹேந்திரா - 67,756
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

சரத் பொன்சேகா - 110,555

ரஞ்சன் ராமநாயக்க - 103,992

ஹர்ஷன ராஜகருணா - 73,612

காவிந்த ஜயவர்தன - 52,026
தேசிய மக்கள் சக்தி

விஜித ஹேரத்
பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் முழு விபரம்! பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் முழு விபரம்! Reviewed by ADMIN on August 07, 2020 Rating: 5