கட்டாரில் உடனடி வேலை வாய்ப்புக்கள் – இவ்வாரம் நேர்முக தெரிவு


கட்டார் நாட்டில் சில முக்கிய தொழில்வாய்ப்புக்கான வேலைவாய்ப்புகளுக்கு ஆட்கலை சேர்க்கும் நேர்முகத்தேர்வு எதிர்வரும் 28,29,30ஆம் திகதிகளில் கொழும்பு, நிப்போன் ஹொட்டலில் இடம்பெறவுள்ளது.

தொடர்புகளுக்கு:
0112689979,  0777931777,  0777694777 (Nihaj Overseas)

FULL DETAILS: 

Front Desk Supervisor:

1.Basic Requirements of the job
Front Desk Supervisor:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 27 and 33 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • Bachelor’s degree in hotel management or a related field preferred 
 • Excellent verbal and written English communication skills, Arabic is a plus.
 • Self-motivated & has Strong leadership and interpersonal skills
 • Good time management and planning skills
 • Problem-solving skills
 • Must be able to facilitate and effectively execute training
 • Ability to multitask and prioritize responsibilities in a fast-paced environment
 • Proficient in Microsoft Office and hotel management software
 • Attention to detail and strong organizational skills
3.Physical Requirements of the job
The job of the Front Desk Supervisor may require:

 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends …)
 • Ability to stand for extended periods of time
 • Ability to lift up to 20 Kg
 • Capable of bending, stooping, and reaching
 • Ability to work flexible hours, including evenings, weekends, and holidays

Guest Services Agent:

1.Basic Requirements of the job
Guest Services Agent:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 24 and 33 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school Diploma or equivalent
 • Prior experience in customer service or guest-facing role preferred.
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Ability to work well under pressure and handle stressful situations effectively. 
 • Strong attention to detail and the ability to multitask.
 • Proficient in using computers and various software applications
3.Physical Requirements of the job
The job of the Guest Services Agent may require:

 • Ability to stand for extended periods of time
 • Ability to lift up to 20 Kg
 • Capable of bending, stooping, and reaching
 • Ability to work flexible hours, including evenings, weekends, and holidays

 

Telephone Operator

1.Basic Requirements of the job
Telephone Operator:

 • Presentable and polite.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent
 • Previous experience as a phone operator or in a customer service role
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Ability to multitask and prioritize in a fast-paced environment
 • Attention to detail and accuracy
 • Proficiency in Microsoft Office and other computer programs
3.Physical Requirements of the job
The job of the Telephone Operator may require:

 • Ability to sit for long periods of time.
 • Ability to hear and speak clearly over the phone.
 • Ability to work in a noisy environment.

 

Bell / Luggage Attendant:

1.Basic Requirements of the job
Bell / Luggage Attendant:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 21 and 35 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent education degree.
 • Proven work experience as a baggage handler or related position is preferred.
 • Ability to operate luggage and cargo related equipment.
 • Excellent communication skills to coordinate with different airport personnel.
 • Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
 • Strong attention to detail to ensure all customer’s luggage is handled carefully and efficiently.
3.Physical Requirements of the job
The job of the Bell / Luggage Attendant may require:

 • Exposure to extreme weather conditions such as cold temperatures in the winter and heat in the summer.
 • Physically demanding job duties that require heavy lifting and extended periods of standing and moving.
 • Shift work schedule, including weekends, holidays, and overnight hours.
 • Noise from the streetcar & truck movement.


Executive Housekeeper:

1.Basic Requirements of the job
Executive Housekeeper:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 27 and 35 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent is required; a Bachelor’s degree in hospitality management or related field is preferred
 • Minimum of 5 years of experience in a housekeeping management role, preferably within a luxury hotel or resort setting
 • Knowledge of housekeeping and cleaning procedures, as well as health and safety regulations
 • Proficiency in Microsoft Office and housekeeping software
 • Fluency in English; additional languages are an asset
 • Strong leadership and management skills, with the ability to motivate and engage staff
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong organizational and time-management skills
 • A keen eye for detail and a high standard of cleanliness and presentation
 • Proficiency in the use of housekeeping equipment and supplies
 • Ability to work well under pressure, manage multiple tasks, and meet deadlines
 • Ability to remain calm and professional when dealing with guest complaints and issues
3.Physical Requirements of the job
The job of the Executive Housekeeper may require:

 • The physical ability to stand and or walk continuously.
 • Flexibility to work varying shifts, weekends, and holidays as necessary. 

 

Housekeeping Supervisor:

1.Basic Requirements of the job
Housekeeping Supervisor:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 27 and 35 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent.
 • Previous experience in housekeeping or a related field.
 • Experience with staff supervision and scheduling.
 • Strong attention to detail. 
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work collaboratively with other departments.
 • Ability to manage time and prioritize tasks.
 • Proficiency in basic computer skills.
3.Physical Requirements of the job
The job of the Housekeeping Supervisor may require:

 • The physical ability to stand and or walk continuously.
 • Flexibility to work varying shifts, weekends, and holidays as necessary. 

 

Housekeeping Attendant:

1.Basic Requirements of the job
Housekeeping Attendant:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 20 and 25 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • At least elementary school shall be completed
 • With Basic Food Hygiene & housekeeping training and/or certificate of Person-in charge is a major advantage
 • Minimum two (2) years of experience in similar positions in a high-volume, fast-paced restaurant / hotel or catering company
 • Has basic  English knowledge, Arabic is a plus 
 • Positive and high-energy level
 • Highly cooperative team spirit
 • Ability to work in a high stress, faced-paced environment
3.Physical Requirements of the job
The job of the Housekeeping Attendant may require:

 • Physical handling of products such as handling objects up to 25 kilograms
 • Moderate exposure to high temperature, dust, fumes, smoke, and loud noises.
 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends
 • Work environment involves potential exposure to hazards or physical risks, which requires basic safety precautions.

 

Tailor:

1.Basic Requirements of the job
Tailor:

 • Presentable and polite.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • Proven experience as a tailor or seamstress, with a strong portfolio of past work
 • Excellent knowledge of fabrics, sewing techniques, and garment construction
 • A keen eye for detail and the ability to create garments that fit perfectly and flatter the wearer.
 • Strong communication skills and the ability to work closely with clients to understand their needs and preferences.
 • The ability to work independently and manage your own workload to meet deadlines.
3.Physical Requirements of the job
The job of the tailor may require:

 • The physical ability to stand and work for long hours.
 • Flexibility to work during weekends, and holidays as necessary. 

Reservation Supervisor:

1.Basic Requirements of the job
Reservation Supervisor:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 27 and 33 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent
 • Some college coursework or equivalent experience preferred
 • Self-motivated & has Strong leadership and interpersonal skills
 • Experience with reservation systems and software
 • Strong communication skills, both written and verbal
 • Ability to work well under pressure and in a fast-paced environment
 • Excellent customer service skills
 • Strong attention to detail and organizational skills
3.Physical Requirements of the job
The job of the Reservation Supervisor may require:

 • Working under variable temperature conditions (or extreme heat or cold).
 • Working under variable noise levels.
 • Working outdoors & indoors.
 • Working around fumes, dust and/or odor hazards. 

Reservation Officer:

1.Basic Requirements of the job
Baker :

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 23 and 28 years old.
 • Height to be minimum 165 cm.
 • Candidate shall not have any seen tattoo.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High School Diploma.
 • Prior experience as a hotel receptionist / reservation officer or in a similar customer service role.
 • Excellent communication and customer service skills.
 • Familiarity with hotel reservation software and basic computer literacy.
 • Ability to work well under pressure and handle multiple tasks simultaneously.
 • Flexibility to work weekends and holidays as needed.
3.Physical Requirements of the job
The job of the Reservation Officer may require:

 • Working under variable temperature conditions (or extreme heat or cold).
 • Working under variable noise levels.
 • Working outdoors & indoors.
 • Working around fumes, dust and/or odor hazards. 

Laundry Supervisor:

1.Basic Requirements of the job
Laundry Supervisor :

 • Presentable and polite.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent; additional vocational training or certification in laundry management is a plus.
 • Proven experience as a Laundry Supervisor or a similar role.
 • Strong knowledge of laundry processes, equipment, and best practices.
 • Excellent organizational and time management skills.
 • Ability to prioritize tasks and manage multiple responsibilities.
 • Exceptional attention to detail and commitment to quality.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to lead and motivate a team effectively.
 • Proficient in using laundry management software and computer skills.
 • Physical stamina to stand for long periods, lift heavy loads, and perform repetitive tasks.
3.Physical Requirements of the job
The job of the Laundry Supervisor may require:

 • Physical handling of products such as handling objects up to 25 kilograms
 • Moderate exposure to high temperature, dust, fumes, smoke, and loud noises.
 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends

Work environment involves potential exposure to hazards or physical risks, which requires safety precautions.

Dry Cleaner / Pressman / Laundry Order Taker / Laundry Valet / Laundry Attendant:

1.Basic Requirements of the job
 • Presentable and polite.
 • Age to be between 20 and 33 years old.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • At least elementary school shall be completed
 • Prior experience of minimum 2 years in each laundry role is required.
 • Knowledge of washing, drying, pressing and dry cleaning machines and cleaning products.
 • Attention to detail and ability to follow instructions accurately.
 • Ability to lift and move heavy laundry items as needed.
 • Basic communication skills to interact with co-workers and residents.
 • Flexibility to work weekends and holidays if necessary.
 • With Basic Personal Hygiene & housekeeping training.
 • Has basic English knowledge, Arabic is a plus 
 • Positive and high-energy level
 • Highly cooperative team spirit
 • Ability to work in a high stress, faced-paced environment
3.Physical Requirements of the job
The job of Laundry various worker position may require:

 • Ability to stand for long periods of time while performing laundry duties.
 • Ability to lift and move laundry items weighing up to 50 pounds.
 • Ability to bend, kneel, and reach to perform various tasks.
 • Good hand-eye coordination and manual dexterity.

Recreation Supervisor:

1.Basic Requirements of the job
Recreation Supervisor:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 25 and 33 years old.
 • Height to be minimum 170 cm.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • Bachelor’s degree in recreation management or related field
 • Prior experience in recreation management or related field
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to work well under pressure and manage multiple projects simultaneously.
 • Familiarity with budget management and resource allocation
 • Knowledge of safety regulations and procedures related to recreational facilities and equipment
3.Physical Requirements of the job
The Job of the Recreation Supervisor may require:

 • Working indoor & outdoor (Hotel Roof Top Pool).
 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends

Recreation Attendant:

1.Basic Requirements of the job
Recreation Attendant:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 22 and 33 years old.
 • Height to be minimum 170 cm.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • High school diploma or equivalent.
 • Minimum of 2 years of experience in a recreational setting. 
 • Ability to communicate effectively with participants and staff.
 • Basic knowledge of recreational equipment and safety procedures.
3.Physical Requirements of the job
The Job of the Recreation Attendant may require:

 • Working indoor & outdoor (Hotel Roof Top Pool).
 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends

Lifeguard:

1.Basic Requirements of the job
Recreation Supervisor:

 • Presentable and polite.
 • Age to be between 22 and 33 years old.
 • Height to be minimum 170 cm.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • Must possess a valid lifeguard certification, CPR certification, and first-aid certification.
 • Strong swimming skills, stamina, and endurance.
 • Ability to remain calm and act quickly in emergency situations.
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work in a team environment.
3.Physical Requirements of the job
The Job of the Lifeguard may require:

 • Swim distances without stopping.
 • Tread water for extended periods of time.
 • Carry and lift heavy equipment such as first-aid kits and rescue tubes.
 • Stand or sit for prolonged periods of time.
 • Bend, stoop, and kneel as necessary.
 • Working indoor & outdoor (Hotel Roof Top Pool).
 • Long working hours, working during holidays, and covering different shifts (Night Shifts and weekends).

 

Purchasing Officer:

1.Basic Requirements of the job
Purchasing Officer:

 • Presentable and polite.
 • Candidate shall have a clear medical history.
 • Preferably non – smoking candidate
2.Knowledge, Skills, and Expérience
 • Bachelor’s degree in business administration, supply chain management, or related field.
 • Minimum of 3 years’ experience in a procurement role.
 • Qatar work experience is a plus.
 • Experience negotiating contracts and managing vendor relationships.
 • Ability to evaluate supplier performance through detailed performance metrics.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Proficiency in Microsoft Office and procurement software applications.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines to meet objectives.
 • The desire to maintain high ethical and moral standards in all procurement activities.
 • Proficiency in using procurement software.
 • Understanding of contract law and procurement regulations and compliance.
 • Experience in analyzing procurement data and reporting results.
3.Physical Requirements of the job
The Job of the Purchasing Officer may require:

 • Nearly always work indoors. May on occasion work outdoors when visiting suppliers’ plants.
 • Work somewhat close to other people. They may share office space with coworkers.